تماشاگران تمرین روز گذشته با این صحنه عجیب روبرو شدند. گویا ضارب ماشین به سرعت فرار کرده است.

عکس:چه کسی ماشین کریمی را تخریب کرد؟