مصطفی اسماعیل، بدنساز مصری صاحب بزرگترین دور بازوهای جهان است.

تصویر: صاحب بزرگترین دور بازو جهان