ملت ایران:نوری شاهین که در زمین مسابقه مشغول بازی بود با دیدن تکه های نان که توسط هواداران به زمین پرتاب شده بود، دست از دویدن کشید و تمامی تکه نان ها را جمع آوری کرد و پس از بوسیدن، آنها را در گوشه ای قرار داد.

فوتبال آنلاین