به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: بازی فجر وپرسپولیسحاشیه های پیدا و پنهانی داشت. بعد از اخراج محمود خرمزی دستیار یاوری از روی نیمکت، او به جایگاه ویژه رفت و در آن جایگاه بهزاد غلامپور و برخی عوامل پرسپولیس هم حضور داشتند.
در یک صحنه که محمدنوریو فجری ها درگیر شدند خرمزی در جایگاه حرف بسیار رکیکی به کار برد که با واکنشغلامپورمواجه شد و کار بالا گرفت. با وساطت اطرافیان موضوع خاتمه یافت.