به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: شادی این روزهای بازیکناناستقلالتقریبا منحصر به فرد است. در تمرین روز گذشته این تیم وقتی کار به شوخی با گلوله برف کشید سیاوش اکبرپور ناگهان با پاره اجر به دنبال لیدر این دوید و به شوخی او را با پاره اجر زد که از شانس خوب این لیدر اجر با فاصله از کنارش رد شد. امروز هم پس از اینکهبرهانیگل زد مدافع استقلال با سرعت خودش را به او رساند و در چند نوبت اصرار داشت تا با لگد، شادی اش را با گلزن تیمش تقسیم کنئد. برهانی خوش شانس بود که هیچ کدام از لگد های امیر حسین به او برخورد نکرد.