در جدیدترین فهرست ارائه شده، نام سید عباس نبوی ایجنتاشپیتیم آرفیهم به چشم می خورد. قرارداد اشپیتیم باپرسپولیسبرای دو فصل ۶۰۰ هزار یورو بود که طبق قرارداد باید ده درصد آن از سوی باشگاه بهایجنتاو پرداخت می شد.

طلب ۶۰ هزار یورویی نبوی به تایید کمیته انضباطی فدراسیون رسیده ولی باشگاه برای اجرای این رای اقدامی نکرده است. نبوی که تبعه آلمان محسوب می شود از طریق فیفا پیگیر شکایت خود شده و به دنبال کسر امتیاز برآمده است.