به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: محمدرضاخلعتبریمهاجمپرسپولیسدر ابتدای بازی با سپاهان روی یک حرکت ساده به پای شجاع خلیل زاده مدافع سپاهان لگد زد که باعثمصدومیت او در همان ابتدای بازی شد. خلعتبری بعد از این لگد در حضور حاج صفی و پاپی در همان وسط زمین عنوان می کند که از قصد به پای مدافع سپاهان لگد زده است و خواسته است در ابتدای بازی به نوعی حساب کار دست شجاع بیاید. در ادامه بازی درگیری خلعتبری و شجاع گویا ادامه همان لگد ابتدای بازی بود که به مدافع سپاهان می گوید که خلعتبری از قصد به او لگد زده است.
عضله دوقلوی پای شجاع به دلیل این لگد خونریزی کرده است و او شاید حتی نتواند در بازی با ذوب آهن به خاطر این مصدومیت برای تیمش بازی کند.