به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: فولام در خانه سوانزی با نتیجه دو بر صفر شکست خورد. جونجو شلوی(۶۱) و چیکو(۷۶) گل های این مسابقه را به ثمر رساندند.
اشکاندژآگهتا دقیقه ۵۹ در میدان بود و سپس جایش را به دارن بنت داد.
سایت ورزشی بین المللی به عملکرد دژآگه دو ستاره داد.