به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: پس از تمرین امروزپرسپولیسو در شرایطی که علیداییقصد خروج از ورزشگاهدرفشی فررا داشت یک خانم خودش را مقابل ماشین او قرار داد و با گریه از سرمربی پرسپولیس خواست شنونده حرف هایش باشد.
دایی هم کمی جلوتر از ورزشگاه درفشی فر چند دقیقه ای صحبت های این خانم را که نیاز به کمک داشت، گوش کرد اما پس از رفتن سرمربی پرسپولیس این خانم وسط خیابان از حال رفت و با کمک سایرین به گوشه ای برده شد.
گریه های این خانم باعثشد تا همه تحت تاثیر قرار بگیرند.