به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: وزیر ورزش و جوانان در حاشیه نشست با نواب رییس بانوان فدراسیون های ورزشی در واکنش به خبر منتشر شده در سایتباشگاه پرسپولیسمبنی بر اینکه با حضورپرویندر این باشگاه موافق هستید، گفت؛ آنچه که رییس هیات مدیره پرسپولیس گفته سرپرستی موقت پروین در این باشگاه بوده که من تا پایان فصل با آن موافقت کردم. آنچه که در صورتجلسه هیات مدیره نیز دیدم همین بوده است. در انتهای فصل هم می توانند تصمیم دیگری بگیرند.
وزیر ورزش و جوانان در واکنش به خبرنگاری که گفت اما گویا حکم مدیرعاملی برای پروین صادر شده است توضیح داد: من اطلاعی در این باره ندارم. مصوبه هیات مدیره بود که او سرپرست موقت شود. رویکرد عمومی من این است که کار دست متخصصین تجربی و علمی باشد و از ورود افراد سیاسی و غیر علمی که آورده مفیدی ندارند جلوگیری شود. کار باید به دست کاردان سپرده شود. این عین عدالت است. با کسی که ورزشی باشد و شرایط احراز داشته باشد مخالفتی ندارم. رویکرد من ورزشی تخصصی و علمی است.