پیمان یوسفیکه ظهر روز جمعه برای حضور در مراسم تشییع فرخ نجفیگزارشگرو پیشکسوت سوارکاری عازم بهشت زهرا(س) شده بود، هنگام پیاده شدن از اتومبیل خود به دلیل لغزندگی شدید زمین، سر خورد و دچار شکستگی پا شد. وی بلافاصله توسط همکاران خود بهبیمارستانمنتقل شد.

این در حالی بود که یوسفی جمعه شب طبق روال هفته های گذشته باید در برنامهورزش از نگاه دوحاضر می شد.