ملت ایران: این سه فریم، یک افشاگری است. یک تست روانی دقیق از آقای شهریار، پشت بام فوتبال ایران و سرمربی پرسپولیس. درنگاه اول، آدم از خودش می پرسد چطور ممکن است یک بطری آب بی مقدار چنین ذهن آدم را به چالش بکشد… و بعد سئوال های مهمتری به ذهن می رسد. سئوالهایی درباره چیزهای اساسی تر. حقیقتی که مثل تصاویر سه بعدی از سطح صاف عکس بیرون می زند.
شش هفته به آخر لیگ مانده و پرسپولیسی ها منتظر معجزه اند.
و این سه عکس، تصویری نسبتا دقیق از فاصله پرسپولیس تا لحظه اعجاز است.