تکان دهنده ترین تصویر در مسابقات پارالمپیک مربوط به شناگری است که فقط یک پا دارد!