ملت ایران: از ایستاده از چپ به راست در این عکس به ترتیب اصغر شرفی، غلام وفاخواه، کارو حق وردیان، مجید حلوائی، اکبر کارگر جم، مهدی مناجاتی، جواد قراب، محمد صادقی، حسین کازرانی و اکبر مالی دیده می شود. در ردیف پائین نیز مسعود مژدهی، اسماعیل حاج رحیمی پور، صفر ایرانپاک، داود میرطوسی، محمودخوردبین، عباس نوین روزگار، علبرضا عزیزی، علی پروین و ایرج سلیمانی دیده می شوند.

ستاره ها