ملت ایران، به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران مارتین استرل تاکنون در امتداد طولانی ترین رودخانه های جهان مانند دانوب، می سی سی پی و یانگ تسه شنا کرده است و در خطرناک ترین آنها نیز مانند آمازون تنی بر آب زده است.

استر اهل اسلوونی است او هر روز ۸۰ کیلومتر شنا می کند تا بتواند در طولانی ترین رودخانه های جهان شنا کند شاید در نگاه اول شنا کردن در این رودخانه ها ساده به نظر برسد اما او با شنا در این رودخانه ها خطرات بسیاری را به جان می خرد او در باره این خطرات می گوید: چندین بار در رودخانه آمازون مورد حمله پیراناها قرار گرفتم و حتی یک بار نزدیک بود این ماهی های خونخوار تمام قسمت کمرم را با دندانهای تیزشان بخورند.

وقتی پیراناها به استرل حمله کردند گروهی که وی را همراهی می کردند با ریختن یک شیشه خون در آب توجه پیراناها را به خون جلب کردند تا بتوانند جان استرل را نجات دهند.

استرل شنا در طول آمازون را در ۶۶ روز به پایان رساند و نام خود را در ردیف افرادی قرار داد که مرزهای انسانی را زیر پا گذاشتند.