موفقیت یک تیم دلایل متعددی دارد. امسال پرسپولیس بعد از ۵ فصل یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است. شاید خیلی ها خرید های رویانیان را دلیل اصلی این موفقیت بدانند اما مگر فصول گذشته قرمزها بهترین خریدها را نداشتند؟ نگاهی به تمرینات این روزهای پرسپولیس نشانی سر راست تری را از واقعیت می دهد.
این عکس تمرین امروز انان است؛ بازیکنان اصلی و ذخیره بدون هیچ کدورتی کنار هم هستند و لبخند فصل مشترک چهره همگی شان. قطعا آنچه موجب شده پرسپولیس بعد از سال ها مدعی اصلی جام شود اتمسفری است که دایی در زیرمجموعه اش خلق کرده.
خبری از باندبازی نیست؛ بازیکنان ذخیره با قیافه ای گرفته در تمرین حاضر نمی شوند و مهمتر از همه همدلی حرف اول را می زند؛ به عکس زیر خوب نگاه کنید؛ راز موفقیت دایی و تیمش در ان هویداست.