ملت ایران: محمد هادی آیت اللهی درباره زمان اعلامحکمپرونده مربوط به محسنقهرمانیگفت: اینپروندهمی‌شد که یک ماه پیش حکمش صادر شود اما برای اینکه حقی ضایع نشود، یکبار این پرونده هم توسط کمیتهانضباطیبررسی شد و در هفته جاری و احتمالا روز دوشنبه یا سه شنبه از سوی حسن زاده حکم آن اعلام می‌شود.

او افزود: اعتقاد ما این است که نباید مسائلی کهداییو عابدینی مطرح کردند از رسانه ملی انتشار پیدا می‌کرد و ابتدا باید از طریق مراجع ذی صلاح این ادعاها مورد بررسی قرار می‌گرفت و اگر آنها این مسائل را دنبال نمی‌کردند می‌شد در رسانه‌ها آن را عنوان کرد. این بحث‌ها یک بحثدرون خانوادگی است و امیدواریم از این پس شاهد مطرح شدن این مسائل در رسانه‌ها نباشیم.