علی اکبر بختیاری اظهار داشت: پس از طرحشکایتدر دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده آغاز شد و قاضی از دو طرف پرونده خواست که لوایح خود را ارائه دهند.
وی افزود: بر اساس آخرین اطلاعاتی که از شعبه رسیدگی کننده دریافت کردم، تبادل لوایح انجام شده و پرونده در مرحله صدور حکم می باشد.
بر اساس محتویات پرونده، پس از شکایت شهرداری از باشگاه پرسپولیس در خصوص عدم رعایت مفاد قرارداد تبلیغات بانک شهر بر روی پیراهن این باشگاه، این پرونده در کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت این کمیسیون رأی به محکومیت باشگاه پرسپولیس داد.
بر اساس رأی صادره،باشگاه پرسپولیسمحکوم به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی است.
از آنجایی که رأی صادره قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود باشگاه پرسپولیس با تنظیم یک دادخواست خطاب به دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی به این پرونده شد.