ملت ایران: رابطه صمیمانه افشین پیروانی و محمد رویانیان یکی از نکات برجسته مراسم ختم پدر احمدرضا عابدزاده بود. چه در حاشیه مراسم و چه در حاشیه این روزهای فوتبال، شایعه ای دهان به دهان پخش شد. محمدعلی پیروانی(افشین) مدیرعامل پرسپولیس می شود یا اگر از بعد اغراق آمیز شایعه فاصله بگیریم باید گفت پیروانی یکی از گزینه های مدیریت پرسپولیس است.
اگر این شایعه به حقیقت بدل شود افشین رتبه سوم را خواهد داشت، رتبه سوم مردانی که بعد از بازی در پرسپولیس در قامت مدیرعاملی حضور پیدا کرده اند. این دو مرد گذشته داریوش مصطفوی و محمدحسن انصاری فرد بوده اند؛ داریوش مصطفوی بازیکن سال های ۵۰-۴۹ و مدیرعامل سال ۸۷ و انصاری فرد بازیکن سال های ۷۱-۶۴ که کسوت مدیریت را در سال های ۸۶-۸۴ برعهده داشته است. علی پروین هم مدتی نماینده سازمان در امر اداره پرسپولیس بود که البته به طور رسمی صاحب حکم مدیریت پرسپولیس نشد.