ملت ایران: بعد از آنکه کمیته استیناف، علی دایی را دو جلسه از همراهی تیمش محروم و او را جریمه نقدی کرد، سرمربی پرسپولیس به حکم صادر شده به شدت اعتراض و علیه علیرضا صالحی مصاحبه کرد.

حرفهای دایی البته بی پاسخ باقی نماند و رئیس کمیته استیناف، سرمربی پرسپولیس را تهدید کرد که در صورت ادامه این روند، جریمه بیشتری برای او در نظر خواهد گرفت.

با توجه به آنکه دایی نسبت به احکام کمیته استیناف معترض است و آن را تبعیض آمیز می داند، در حال جمع آوری مدارک و مستندات علیه رئیس کمیته استیناف است تا با دست پر به تقابلش با صالحی ادامه دهد.