ملت ایران: محمد رویانیان می گوید یک از اعضای هیات مدیره علی رغم دوستی ظاهری، همه تلاشش را می کند تا مانع از کارهای اقتصادی او شود. مدیرعامل پرسپولیس که مشخص بود دل پری دارد در این مورد گفت: «یک ماه تقاضا کردیم از سوی هیئت مدیره آقای وزیر را ببینیم اما در اتاق ایشان باز نشد. بعد متوجه شدیم که از دوستان خودمان کارهایی کردند که به ما ضربه بزنند. باز هم هر کاری لازم بود تا در اتاق باز شود را انجام دادیم. اما هیچ اتفاقی نیفتاد و حتی رئیس هیئت مدیره اکبری نیز با وجود درخواست راه به جایی نبرد مگر ما زیرمجموعه وزارت ورزش نیستیم؟ پس چرا نباید به ما کمک شود؟ به نظرم این روند خوب نیست. البته من به گودرزی حق می دهم چون جریاناتی به او اطلاعات اشتباه دادند»
رویانیان که با فارس حرف می زد در ادامه گله های فراوانی را از این شخص نا معلوم کرد. البته ساعتی پس از این مصاحبه هیات مدیره قرمزها با حضور مدیرعامل تشکیل جلسه داد و در خاتمه این نشست اکبری اعلام کرد کدورت ها کنار گذاشته شد!
پیش از این بین جمشیدی یکی از اعضای هیات مدیره و رویانیان بگو مگو هایی در عرصه رسانه رخ داده بود. حالا مشخص نیست منظور رویانیان جمشیدی بود یا فرد دیگری؟