ملت ایران: در آستانه ی دیدار ملوان با راه آهن تهران بحثواگذاری ملوان مطرح شد که در این میان جلسه های متعددی بین مسئولین شهرستان انزلی با گروه خریدار برگزار شد و در این خصوص به توافقهای نهایی نیز دست یافتند، هرچند که هنوز قراردادی امضا نشده اما با توجه به توافقات، خریدار ملوان قصد دارد بخشی از قرارداد این فصل بازیکنان ملوان را در بدو ورود پرداخت نماید که گفته می شود ۲۰ درصد در قراردادها را در بر می گیرد.
با ورود مالک جدید به باشگاه ملوان زمزمه هایی در خصوص برکناری صادق درودگر مدیرعامل باشگاه شنیده شده که هواداران ملوان در سایت های هواداری و صفحات مجازی به شدت با این موضوع مخالفت کردند و معتقدند درودگر در این فصل با دست خالی تیم خوبی را روانه ی مسابقات کرده و نتایج خوب این روزهای ملوان حاصل زحمات وی است و در شرایط فعلی نباید ملوان او را از دست بدهد.
باید دید در روزهای آینده و پس از نهایی شدن واگذاری سهام باشگاه ملوان، گروه خریدار جدید چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهند کرد