ملت ایران: تا علی دایی در مصاحبه مطبوعاتی امروز حرفهایش را بزند صبر می کنیم. فعلا او و حکم استیناف خیلی هم شلوغ نکرده اند اگرچه جلدها مال اوست
حتی اگر علی دایی حرفی درباره حکم عجیب کمیته استیناف به زبان نیاورده باشد، بازهم سوژه اصلی خود اوست.
جلدهای روزنامه های امروز را تماشا کنید: