ملت ایران: در حالی که کریمی معتقد است پرسپولیس به او بدهکار است پرسپولیسی ها مدارکی در اختیار دارند که او بیش از مبلغ قراردادش پول گرفته! صبح امروز وکیل باشگاه پرسپولیس دادخواست این باشگاه را به سازمان لیگ برد و آن را به ثبت رساند تا از طریق سازمان لیگ به کمیته انضباطی ارجاع گردد.
پرسپولیسی ها معتقدند ۶۲۲میلیون تومان بیش از رقم قرارداد به کریمی پرداخت شده است.