ملت ایران: آنها نفس دورتموند را در سینه حبس کردند اما گل کروسگروتز همه چیز را به سود زردها کرد که با یک یار اضافی بازی می کردند.
مارسی زمانی با ستاره های بزرگش مثل پاپن، وادل، فولر و پله قهرمان اروپا شد اما دیگر بهار آنها گذشته… شاید!
این لحظه شادی گل آنها مقابل دورتموند است که می توانست پایان بهتری برای جنوبی ها رقم بزند. اما دورتموند باسه امتیاز با آلمان برگشت.