ملت ایران: قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی قرار است ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه به وقت اروپای مرکزی در شهر نیون سوییس برگزار شود.
تیم های دوم گروه ها در بازی رفت میزبان هستند و در بازی برگشت میهمان. بازی های رفت در ۱۸ و ۱۹، و ۲۵ و ۲۶ فوریه برگزار می شود. بازی های برگشت هم در ۱۱ و ۱۲، و ۱۸ و ۱۹ مارس برگزار می شود.
در این مرحله تیم های هم وطن به هم برخورد نخواهند کرد.