به گزارش سرویس ورزشی ملت ایران دقایقی قبل سایت رسمیفدراسیون فوتبالحکم مصاحبه علی دایی در خاتمه مصاف با سپاهان را صادر کرد. در متن این حکم که با زبان قضایی صادر شده، آمده است؛
در رابطه با تجدیدنظرخواهی و اعتراض آقای علی دایی، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با وکالت عسگری پیش بین نسبت به رای شماره ۴۴۲ مورخ ۹۲/۷ / ۱۶ صادره از سوی کمیته انضباطی که به موجب آن معترض به لحاظ ارتکاب تخلف مصاحبه توهین آمیز و تحریک کننده علیه مقام رسمی مسابقه متعاقب دیدار ۲ تیم فوتبال پرسپولیس و سپاهان اصفهان در مسابقات لیگ برتر امسال به پرداخت مبلغ ۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد با دقت در محتویات پرونده و عنایت به اینکه لایحه باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان اصفهان که محکوم علیه مذکور در مصاحبه مورد نظر تلویحاً علیه آن باشگاه نیز مطالب توهین آمیز به کار برده و توجه به متن مصاحبه و تعابیر و الفاظ بکار رفته از جمله بیان اینکه «داور مسابقه به سمت تیم مقابل غش کرده بود» و «من که شماره حساب تو(داور مسابقه) و رفقایت را نمی دانم» و «من دیشب با کادر فنی جلسه گذاشتم و به آنها گفتم قهرمانی(داور مسابقه) به سمت آنها غش کرده است» و در نظر گرفتن اینکه بیان چنین مطالبی خارج از عرف معمول و قواعد فنی و اخلاقی حاکم بر مصاحبه مربیان بعد از مسابقه تیم متبوع بوده و در جریان مسابقات حرفه ای متعارف نبوده و از این جهت امری مذموم و بدیع بوده و موجبات مخدوش شدن شئونات و کیان نهاد داوری که واجد احترام و منزلت خاصی است را موجب می شود، وانگهی در فرض آنکه دلایل مثبته و قویه بر تخلف داور خاص در اختیار مربی باشد هیچ نصی از نصوص قانونی و هیچ قاعده ای از قواعد اخلاقی انجام چنین مصاحبه ای تند و توهین آمیز و افشاء و انتشار مراتب تخلف داور را تجویز نمی نماید بلکه به حکم شرع، قانون و اخلاق مربی یا مقام صاحب اطلاع از تخلف داور می بایستی مراتب استحضار خود از تخلف را همراه دلایل و مدارک مثبته در اختیار مرجع رسمی و مسئول در رسیدگی به تخلفات انضباطی قرار دهد، امری که محکوم علیه به رغم ادعای اطلاع قبلی از آن به قرنیه اذعان به اینکه مراتب غش نمودن داور به سمت تیم مقابل را شب قبل از مسابقه به کادر فنی گفته، از انجام آن اجتناب نموده است از سویی ادعای وکیل مذکور به اینکه شائبه صحت ادعای موکل بعدا تقویت شده است، ارزش حقوقی نداشته و دفاع موجهی در بروز تخلف مزبور نداشته، چه اینکه از یک سو موازین قانونی به شخص ولو متضرر از تصمیم داوری انجام چنین مصاحبه و ایراد اتهام به داور را به بهانه اینکه بعدا اتهام انتسابی ثابت خواهد شد صادر نموده است و از سویی دیگر تجویز چنین امری و پذیرش چنین بدعتی تالی فاسد و سوئی در برداشته و سبب ترویج بد اخلاقی و بسط فضای توهین و افترا به مقامات رسمی و مسئول مسابقه شده است و به روند سالم مسابقات و روح جوانمردی و اهداف ارزشی و غائی مسابقات لطمه جدی وارد می سازد لذا اعتراض به عمل آمده موجه و وارد نبوده و از آنجایی که تنبیه بکار رفته در رای مورد اعتراض علاوه بر عدم تناسب با رفتار غیرورزشی و تخلف ارتکابی اساسا منطبق با مقرره مزبور که مقتضی جمع تنبیهات(جریمه نقدی و محرومیت) است، نمی باشد و کمیته محترم انضباطی صرفاً جریمه نقدی مقرر در حکم را معمول داشته و از اعمال محرومیت همراهی تیم متبوع اجتناب نموده است بنابراین کمیته استیناف به استناد بند ۲ ماده ۲۳ آیین نامه انضباطی و بند ۱ ماده ۱۷ آن، ضمن رد اعتراض مشار الیه، وی را علاوه بر پرداخت مبلغ هفتاد میلیون(۰۰۰/۰۰۰ / ۷۰) ریال جریمه نقدی مقرر در رای کمیته محترم انضباطی، به دو(۲) جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات رسمی نیز محکوم می نماید.
رای صادره قطعی است.