ملت ایران: امید عالیشاه در شرایطی که گفته می‌شد بهتر است که برابر ذوب آهن بازی نکند، در این بازی به میدان رفت و همین مسئله باعثتشدید مصدومیت وی شد.

او درحالی برابر ذوب آهن به میدان رفت که قبل از این بازی صحبت از آن شد که توصیه پزشکان بازی نکردن عالیشاه بوده است، اما اصرار خود او و کادر فنی باعثشد که در نهایت کادر پزشکی هم از سر ناچاری این بازیکن را تأیید می‌کند.

عالیشاه درحالی بازی کرد که یک هفته قبل از آن در MRI مشخص شده بود عضله‌اش هنوز پاره است.

حالا خوب گرم نکردن بهانه‌ای شده برای اینکه مصدومیت‌ وی توجیه شود. به هر حال عالیشاه باید چند هفته دیگر کنار بماند و قرار است این بار حساب شده تر به میادین باز گردد.