ملت ایران: شهرک ورزشی سنت خوان دسپی دیشب شاهد برگزاری یک میهمانی باربکیو به پیشنهاد تاتا مارتینو و جهت افزایش روحیه شاگردان او بود.. دراینجا می توانید تصاویر منتخبی از این میهمانی را ببینید