ملت ایران: حمید علی عسگری امروز در مورد شماره پیراهنش گفت: «همه می دانند که من شماره هفت را به خاطر علاقه به علی پروین برداشتم و از این کار پشیمان نیستم.»
او سپس در مورد نحس بودن این شماره توضیح داد: «هنوز هم شماره هفت محبوبترین شماره برای من است، اعتقادی هم به بد یمن بودن شماره ها یا طلسم ندارم، البته آنقدر در این باره صحبت شد که گاهی خودم شک می کردم، با این وجود دلیل اصلی من برای کنار گذاشتن این شماره، خانواده و بطور خاص مادرم بود. به قدری درباره این موضوع صحبت شد که به گوش آنها هم رسید و با اتفاقاتی که می افتاد، از من خواستند این شماره را عوض کنم که البته امکانش تا آخر فصل نیست.»