در شرایطی که میلان روزهای بحرانی ای را پشت سرمی گذارد، ماریو بالوتلی ستاره جوان و آینده دار این تیم توئیتی را در صفحه شخصی اش در توئیتر بازتاب داده که نگرانی هایی را ایجاد کرده است.
شنبه شب بود که میلان در بازی با جنوا به تساوی یک – یک دست یافت و در آن بازی ماریو بالوتلی یک ضربه پنالتی را خراب کرد تا در پایان بازی، هواداران افراطی روسونری درهای خروجی باشگاه را مسدود کرده و بدین ترتیب انتقادشان از اوضاع باشگاه را ابراز کنند.
روسونری روزهای سختی را پشت سرمی گذارد و بالوتلی حالا با قراردادن پیغامی در توئیتر ناراحتی اش را ابراز کرده. این پیغام شایعات فراوانی را درمورد آینده بالوتلی به همراه داشته. او در صفحه توئیترش نوشته: «این دیگر آخر راه است.» و حالا خیلی ها این پیغام را به منزله احتمال جدایی سوپرماریو از جمع روسونری تعبیر کرده اند.