میلاد کریمی برادر علی کریمی به تیم فوتسال بیرمنگام انگلیس پیوست. او در تیم پیراهن شماره ۸ را بر تن خواهد کرد.
پیش از این عنوان می شد این بازیکن از تکنیک خوبی برخوردار است و می تواند جانشین مناسبی برای علی کریمی باشد.