ملت ایران: امروز دبیر هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای از تحویل پرونده محسن قهرمانی به ستاد تخلفات حرفه ای خبر داد. علیرضا علیپور درباره روند رسیدگی به شکایت باشگاه پرسپولیس از محسن قهرمانی عنوان کرد: مواردی که در اختیار ما بود را جمع بندی و تمام آنها را امروز تحویل ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای دادیم.
وی ادامه داد: قرار شد اعضای این ستاد پرونده را مورد بررسی قرار دهند و در صورتی که به نتیجه برسند رای را صادر کنند. اگر این ستاد به نتیجه ای نرسید این پرونده به کمیته انضباطی می رود و رای از سوی این کمیته صادر خواهد شد.
علیپور در پاسخ به این سوال که آیا مستندات در این پرونده به اندازه کافی وجود دارد و اینکه گفته می شود قهرمانی تبرئه خواهد شد خاطرنشان کرد: من صلاحیت اظهارنظر در این باره و صدور رای را ندارم و این موضوع بر عهده افراد دیگر است. ما بررسی ها را انجام داده و آن را در اختیار ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای گذاشته ایم و آنها باید در این باره تصمیم بگیرند. همه چیز در این پرونده مشخص است. آنچه قطعی است این است که رای امروز صادر نمی شود.