وقتی شیر طعمه اش را با آمدن لاشخورها رها می کند، ترس ندارد، بلکه باورش این است که طعمه دیگر ارزش خوردن ندارد!

علی کریمی بعد از پاسخ به محمد رویانیان در قبال مصاحبه او و البته سکوت در مقابل موضع داییامروز در صفحه شخصی خود پیغام جالبی گذاشته که می توان از جملات او معنا و مفهوم خاصی را استنباط کرد.
کریمی در این پیام نوشته: «وقتی شیر طعمه اش را با آمدن لاشخورها رها می کند، ترس ندارد، بلکه باورش این است که طعمه دیگر ارزش خوردن ندارد… سلام، صبح بخیرهفته خوبى را برایتان آرزو میکنم. دوستدار شما على کریمى.»
حال تو خود حدیثمفصل بخوان از این مجمل. راستی شما از این پیغام ابتدای هفته چه چیزی را درک می کنید؟ شیر کیست؟ لاشخورها چه کسانی هستند؟ طعمه کجاست؟