ملت ایران: روز شنبه ده سالگرد اولین بازی لیونل مسی با پیراهن تیم اصلی بارسلونا خواهد بود. این بازی، یک بازی دوستانه بود که در پرتغال و مقابل پورتو برگزار شد.
نشریه «ال اسپاسیو پورتا۱۰۴» در گزارش ویژه ای تحت عنوان «روزی که ۱۰ شروع کرد» به مروری برخاطرات ستاره آرژانتینی درمورد آن بازی دوستانه پرداخته: «روز ۱۶ نوامبر سال ۲۰۰۳ تاریخ خیلی مهمی است. چون در آن روز بود که اجازه یافتم تا رویایی که از بچگی درسرمی پروراندم را محقق کنم. روز خیلی خوبی بود. من برای رسیدن به آن لحظه خیلی مبارزه کرده بودم. لحظات خیلی ویژه ای بود.»
مسی درادامه گفت: «یادم می آید که با تیم جوانان «ای» تمرین می کردیم. وقتی جلسه تمرینی تموم شد، کولومر برایم چیزهایی گفت و ازمن خواست تا با تیم اصلی سفرکنم. او به من گفت که با تیم اصلی بروم و از این بازی واز این تجربه لذت ببرم، ولی وقتی از سفر بازگردم، باز هم بازیکن تیم جوانان بارسلونا خواهم بود.»
دراین میان والدین مسی هم به او توصیه هایی داشتند که او به آنها گوش داده: «پدر ومادرم به من گفتند که از تجربه تمام آنچه درحال تجربه اش هستم لذت ببرم ودلیلی برای تغییر کردنم نیست. آنها از من خواستند تا در همین مسیر به حرکن در زندگی ادامه بدهم. خودم هم فکر می کنم که همان مسی ۱۰ سال پیش هستم. همه چیز را مثل قبل می بینم. من رشد کردم و درسهای زیادی آموخته ام و خیلی چیزها را آنالیز کرده ام، ولی به نظر خودم همان مسی همیشگی هستم.»