ملت ایران: هافبک بازیساز تیم تراکتور که جز بازیکنان محبوب این تیم هم به شمار می رود پس از آنکه توسط هوادارن سپاهانی در اصفهان تشویق شد مدیران سپاهان را مصمم کرد که هر طور شده این بازیکن را جذب کنند.
در همین رابطه با مهدی کریمیان صحبت کردیک که او به سایت گل گفت: اصولاً وقتی من به یک باشگاه می روم سعی می کنم آن باشگاه اولویت من باشد اما تا زمانی که از نظر فکری آرامش داشته باشم، در تبریز برای من ناخواسته اتفاقاتی افتاد که روح من را آزرده کرد اگرچه این موضوع به هوادارن خوب و دوست داشتنی تبریز ارتباط پیدا نمی کند چرا که آنها همیشه حامی و باعثدلگرمی من بوده اند.
من از اینکه از سپاهان پیشنهاد دارم و می بینم که هوادارن سپاهانی هنوز من را تشویق می کنند خوشحالم اما من بازیکن تراکتور هستم و در مورد این انتقال احتمالی نمی خواهم دخالتی داشته باشم وهمه چیز را به باشگاه سپرده ام.
در در سپاهان خاطرات خیلی خوب فوتبالی داشته ام و برای این تیم آرزوی موفقیت می کنم به هر حال در چند روز آینده همه چیز مشخص می شود و امیدوارم بهترین اتفاق ممکن برایم بیفتد چرا که من به پوشیدن پیراهن تیم ملی امیدوارم و بازی هایی که انجام داده ام فکر کنم این را ثابت کرده ام.