سایت گل - لبخندی که از کنفرانس مطبوعاتی آغاز شده بود در نهایت ادامه یافت. این یک امتیاز مهمی بود که قلعه نویی از تبریز سوغات آورد.