ملت ایران: هادی آیت اللهی رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات فوتبال ایران در جدیدترین اظهار نظر درباره ی پرونده ی محسن قهرمانی گفته است که هیچ اتهامی درباره ی این داور اثبات نشده و او می تواند حتی علیه اتهام هایی که به وی نسبت داده شده است شکایت کند.
وی در این باره گفت: من به عنوان رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات فوتبال ایران در مورد این پرونده می دانم این است که تمامی مسائل مطرح شده در مورد پرونده محسن قهرمانی اتهام زنی است و هنوز هیچ چیز ثابت نشده و هیچ مدرک محکمه پسندی هم به نظر من در این پرونده دیده نشده است مگر آنکه در آینده مدارک دیگری ارائه شود.
اکنون تحقیقات اولیه انجام شده و ما در حال جمع بندی این پرونده هستیم. تصور می کنم اواخر آبان ماه یعنی بعد از عاشورای حسینی این پرونده جمع بندی شود و در صورتی که نیاز باشد این پرونده را به کمیته انضباطی ارجاع خواهیم داد که البته شاید پرونده حتی به کمیته انضباطی هم ارجاع داده نشود.
در پرونده محسن قهرمانی در ارتباط با افراد دیگری مسئله قابل پیگیری وجود دارد اما در مورد محسن قهرمانی فقط اتهام هایی مطرح شده که اثبات نشده است.
آیت اللهی در مورد اینکه در صورتی که اتهام ها واهی باشد با اتهام زنندگان چه برخوردی خواهد شد گفت: این مسئله دیگر بحثحقوقی فردی افراد است و خود افراد می توانند این مسئله را پیگیری کنند که آن دیگر در چارچوب فوتبال نیست.