ملت ایران: در جلسه امروز مجمع فدراسیون فوتبال آئین نامه جدید انضباطی فدراسیون فوتبال که بر اساس تیپ جدید آئین نامه انضباطی فیفا تدوین شده تصویب شد اما قرار است این آئین نامه از فصل بعد لیگ برتر اجرایی شود و بدین ترتیب داستان کسر امتیاز ها سر جای خود باقی است و تیم های معترض تنها باید امیدوار به کمیته استیناف یا بخشش های خارج از قوانین انضباطی و فوتبالی باشند.

نکته جالب اینجاست که حسن زاده مدیر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امروز اعلام کرد کسر امتیازها به قوت خود باقی است و در صورت تکرار این اتفاق در ورزشگاه ها برخورد شدیدتری با باشگاه ها خواهد شد!