ملت ایران: صبح دیروز معارفه محمود یاوری در باشگاه فجر برگزار شد. نکته جالب پس از این معارفه آنجا بود که خبر رسید قرار است مانند فصل قبل بازی های فجرسپاسی در زمین چمن مصنوعی شهید دستغیب برگزار شود! فصل گذشته کیفیت آن مورد اعتراض تیم های میهمان بود. غلام پیروانی هم پس از عزلش گفته بود «فجر سال گذشته چند پیروزی بیشتر به دست نیاورد که این پیروزی ها هم روی زمین موکت و آسفالت ورزشگاه دستغیب بدست آمد؛ جایی که صدای تمام مربیان لیگ برتر برای بازی در آن درآمده بود.» پیش از این در مواقع ترمیم حافظیه، بازی های فجر در زمین سعادت شهر برگزار می شد.