ملت ایران: به استایل علی کریمی موقع پنالتی زدن دقت کنید و ببینید که چقدر فوتبالیستی است. مخلص کلام اینکه آدم حض می کند از این استایل موقع زدن ضربه پنالتی. در واقع کریمی همیشه طوری به توپ ضربه می زند که تصاویر مربوط به ضربه زدن هایش جان می دهد برای پوستر. این فرم بدنی کریمی که پنالتی بازی با ملوان را هم به شکل ماهرانه وزیبایی زد بچه های دیروز را یاد کارت های بازی فوتبال می انداخت که یکی از سرگرمی های دهه ۶۰ بود. کارت هایی که برای برخی از تیم های ملی یکی از ستاره هایش با چنین استایلی به عنوان نماد تیم به تصویر کشیده شده بود.