ملت ایران: اقای فردوسی پور دلیل تساوی دربی شما بودی این کارتونم غیر اخلاقی بود که از من فیلم گرفتید و پخش کردید من داشتم دعا میکردم
پس از صحبت های عجیب شیرینی در برنامه ی نود و به نوعی فرار رو به جلویش عادل فردوسی پور چنین ری اکشنی از خودش به نمایش گذاشت. عادل که از حرف های شیرینی عنقریب بود شاخی هم روی سرش سبز شود با ژستِ خاصی نسبت به او موضع گیری کرد و سپس با بیان اینکه شما یکسال است وارد این فوتبال شده اید و از خیلی چیزها اطلاع ندارید و هم چنین دعا فقط مخصوص امثال شما نیست کنایه اش را انداخت.
به هر حال این صحنه از ۹۰ می تواند جزو لحظه های ماندگار این برنامه شود و خود فردوسی پور در برنامه ی آخر سالش هم دوباره آن را به نمایش بگذارد