ملت ایران: گویا پرسپولیسی ها خیلی خیلی به پیروزی خود مطمئن هستند و از همین الان فکر آتش بازی جشن آخر بازی را نیز گرفته اند و تصمیم دارند که برای ستارگان شان سنگ تمام بگذارند.
لیدرهای باشگاه پرسپولیس فشفشه هائی را برای آتش بازی از هند خریداری کرده اند و در تلاش هستند با متقاعد کردن سران نیروی انتظامی آن ها را وارد ورزشگاه کنند و ابزار شادی را فرآهم کنند.
به نظر پرسپولیسی ها به آن جا خواهند رسید که جشن فشفشه ها را برگزار کنند؟!