ملت ایران: در شرایطی که تدابیر اندیشیده شده به گونه ای بود که به نظر می رسید که دیگر شاهد به راه افتادن بازار سیاه بلیط فروشی در آستانه ی دربی بزرگ پایتخت نخواهیم بود، مطلع شده ایم که در اطراف ورزشگاه آزادی افراد سودجو فعالیت خود را آغاز کرده اند و تنور بازار سیاه را داغ کرده اند.
بلیط های طبقه ی اول اکنون در ورزشگاه آزادی با قیمت ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان درحال فروش است که البته گفته می شود ماموران نیروزی انتظامی با تعدادی از این سودجویان برخورد کرده است.