ملت ایران: عکسی که مشاهده می کنید نشان می دهد این هواداران هنوز تحت تاثیر جو داربی قرار نگرفته و می توانند همدیگر را تحمل کنند حتی اگر یکی شان پستر فرهاد مجیدی را در دست داشته باشند. بازیکنی که طبیعتا در شب داربی حساسیت برانگیزتر از همیشه خواهد بود.
به هر حال در هوای خوب شهریور تهران این بار بهانه ای برای اعتراض نبود، اگرچه دوربین های شبکه های تلویزیونی دوباره آمده بودند تا از طرفداران درباره کمبود امکانات و مسافتی که از شهرستان به تهران طی کرده اند بپرسند.