ملت ایران: باخت به ملوان در خانه تاوان سنگینی داشت. پس از جدایی موقت کاپیتان مس از این تیم و برگشتنش ۳بازیکن از این تیم با دستور محمو یاوری اخراج شدند.
این اتفاق در حالی رخ داد که مسدر ۳هفته پیاپی ۳بازی خیلی سخت و حساس با نفت تهران و فولاد و استقلال تهران دارد.
بازیکنان اخراج شده که مورد غضب یاوری قرار گرفتند شاید این امید را داشته باشند که برگردند اما قطعاً یک بازی همراه این تیم نیستند.
سعید شیرازی، فرزاد محمدی و محمود تیغ نورد فعلاً از این تیم اخراج شدند البته باید منتظر بخشش سرهنگ باشیم.