سایت گل - این عکس، اولین عکسی است که محمدرضا خلعتبری با لباس پرسپولیس انداخته. این عکس در خانه حسین ماهینی شکار شده و نکته جالب پیراهن شماره ۱۳ است که خلعتبری به تن کرده. او یکی از لباس های حسین ماهینی را پوشیده تا شماره ۶۶ اش از راه برسد.