ملت ایران:یکبار دیگر چک حنیف عمرا زاده برگشت خورد تا مدافع بد اقبال آبی ها برای چندمین بار در طول ماه های اخیر از دریافت پول خود باز بماند. حنیف جای پول خود از فتح اله زاده پنت هاوس گرفت اما پس از آنکه فهمید نمی تواند برای آن مشتری پیدا کند قیدش را زد و آنرا به فتح اله زاده پس داد و تاکید کرد که پول می خواهد. قرار بود چک اسپانسر تا سر ماه نقد شود که نشد. حالا باید منتظر مصاحبه مدافع عصبانی استقلال باشیم و تلاش فتح اله زاده برای نقد کردن چک او. حنیف در استانه دربی بدون پول و عسبی است. حاجی جان کجایی؟