ملت ایران: حق دارد راضی باشد. هرجور حساب کنیم استقلال نسبت به فصل فبل بسیار بهتر بسته شده تا قلعه نویی امیدوارانه به سومین ستاره روی پیراهن استقلال فکر کند. کرار و لاوره آمدند تا جای خالی جباری به چشم نیاید، تیموریان هم آمده تا حتی اگر نکونام رفت مشکلی ایجاد نشود و همه بازیکنان دیگری که مدنظرش بودند در استقلال ماندگار شده اند. حق دارد به پهنای صورتش بخندد چون اوضاع برای او به شکل خوبی پیش می رود. تیم پرمهره بسته شده و با توجه به تجربه بالای ستاره ها احتمالا دیر شروع شدن تمرینات هم مشکلی برای این تیم ایجاد نخواهد کردو ژنرال نخندد چه کسی بخندد؟