ملت ایران: سید محسن حسینی مدافع قدیمی تراکتور که این فصل امید زیادی به رسیدن به ترکیب اصلی دارد شماره ۱۴ خودش را به ابراهیمی داد.
در همین رابطه حسینی گفت:
ابراهیمی از دوستان قدیمی من است و از آنجایی که هواداران هم اورا محمد اف ۱۴ صدا می کنند شماره را به او دادم.
البته محمد گفت بیا شماره من را یعنی ۱۱ را بپوش و من هم گفتم نه من مدافع هستم ۱۱ که نمی شود من ۴ را می پوشم که آن شماره را هم فرشید طالبی پوشید گفتم ۴۴ را می پوشم اگر هم نشد اصلاً تی شرت خالی می پوشم.
فقط مهم اسم تراکتور است و این را هم بدانید من به شماره ۱۴ تراکتور اعتبار دادم و آن را مهم کردم.
در ضمن شماره که بازی نمی کند برای همین برای من مهم نیست.
حسینی در ادامه گفت:
من از بازیکنان قدیمی تیم هستم و تمام تلاشم را می کنتم برای تیم مثمر ثمر باشم با آمدن آقای جلالی هم خیلی خوشحالم چرا که ایشان حق را می دهد.
من خوراکم رقابت است و نمی ترسم.
اما در مجموع برایم فقط موفقیت تیم و خوشحالی هواداران تراکتور است.